Wil je een stukje voor in je jaarboek schrijven?
En ben je op zoek naar leuke jaarboek quotes?

– Bekijk hier leuke Nederlandse jaarboek quotes en Engelse jaarboek quotes –

Een jaarboek is niet compleet zonder leuke teksten of leuke jaarboek quotes! Om je op weg te helpen, kun je hier een aantal leuke Nederlandse jaarboek quotes en Engelse jaarboek quotes vinden. Je mag ze kopiëren en zelf gebruiken of aanpassen! Heb je zelf nog leuke uitspraken die hier absoluut niet mogen ontbreken? Mail ze dan naar info@ypsa.nl en wie weet plaatsen we ze hier ook op de website!

Wil je zelf online een leuk jaarboek maken voor jouw klas, school of (sport)vereniging? Bekijk dan eens de mogelijkheden van onze gratis online editor YPSA. Gemakkelijk en verrassend betaalbaar! Maak je zelf een jaarboek met bijvoorbeeld Microsoft Word of Adobe Indesign? Dan kunnen wij goed en goedkoop jullie jaarboek drukken! Vraag gerust eens een vrijblijvende offerte aan.

Vraag een offerte aan voor jullie jaarboek
Lees meer over YPSA – online editor

Nederlandse jaarboek quotes:

Bij vlagen ben ik geniaal, alleen is het nu windstil.

Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet. Hoe meer ik weet, hoe meer ik vergeet; Waarom leer ik dan?

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden.

Hoe meer je leert, des te meer kom je er achter dat je niks weet.

Er zijn 3 soorten mensen. Mensen die wel kunnen tellen en mensen die niet kunnen tellen.

School is bijkomen van het weekend.

Zolang mijn leraar doet alsof school interessant is doe ik alsof ik hard leer.

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord.

Je kunt nooit minder leren.

Een wiskundeleraar die na hard werken uitgeteld is, is nooit grappig.

Van examens krijg je uitslag.

Ik snap niet waarom je voor wiskunde tafels moet kennen maar geen stoelen.

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen.

School is net als kinderarbeid, werken werken maar geld Ho maar.

Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk.

Een goede buur is het halve proefwerk.

Je agenda is een hulpmiddel zegt mijn meester; alleen mag ik er geen antwoorden van de toets inzetten.

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s.

Stil zijn in de klas, andere kinderen willen ook slapen.

School = moeten, moeten = dwang, dwang =arbeid, kinderarbeid is verboden dus hoef je niet naar school.

Een docent helpt je met het oplossen van problemen die je zonder hen helemaal niet had gehad.

Leraren zijn net baby’s: Als ze niet genoeg aandacht krijgen, gaan ze schreeuwen.

Verschil tussen gratis en voor niks. Ik heb gratis op school gezeten en jij voor niks.

Wees nooit trots op je kennis terwijl je nog meer te leren hebt.

School is een lange onderbreking van de vakantie.

Van iedereen kun je wat leren, van de meeste hoe het niet moet.

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij.

Een middelmatige leraar vertelt, een goede leraar legt uit, de betere leraar demonstreert en de beste leraar inspireert.

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons.

Op school volg je eerst de lessen en dan krijg je een test, in het leven krijg je eerst een test en dan volgen de lessen….

Delen is vermenigvuldigen.

In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel.

Misschien ben ik wel heel intelligent, ik weet alleen niet wat dat betekent.

Een diploma geeft aan wat je geleerd hebt, maar niet wat je kunt.

Een dag zonder school is een dag geleefd.

Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet. Hoe meer ik weet, hoe meer ik vergeet: waarom leer ik dan?

Als vervelling dodelijk was, dan was school een begraafplaats.

Leraren noemen het afkijken, wij noemen het teamwork.

School is net een oceaan: je verdwaalt er makkelijk en elk uur een andere kwal.

Altijd als ik probeer te leren, zie ik ineens allemaal dingen die me fascineren.

Ik doe op school nooit mijn best anders denken de leraren dat ik ze voortrek.

Eerste dag op school: 20 pennen, 5 potloden, 3 gummen en kleurpotloden. Laatste dag op school: 1 gum.

School is net een circus, elke uur een andere clown.

Examens halen?! ik heb al moeite met de trein!

Ik heb honger, kan wel een hele leraar op.

Betere cijfers halen…kunnen ze die niet komen brengen?

Elke dag gaan al die kinderen naar school, je zou bijna zeggen dat er iets leuks te doen is.

Leraren helpen je problemen oplossen die je zonder hen nooit gehad had.

Zin om te leren? Ga even op bed liggen, het zal zo wel weer over gaan.

Een goede buur is het halve proefwerk.

In de les voel ik me net een leeuw: ik eet, ik hang, verveel en geeuw.

Kijk naar je zelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk.

Als ik zou willen dat je het begreep zou ik het wel beter uitleggen.

Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald.

Wacht niet op een goede dag, maak er een!

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.

Blijf niet hangen in het verleden. Dat is voorbij. Raak niet gestrest van de toekomst. Zo ver is het nog niet. Leef in het heden en geniet.

Jammer dat de schooltijd alleen maar achteraf de leukste tijd van je leven is.

In leraar zit niet voor niets het woord ‘raar’.

Ieder jaar heeft onze docent geschiedenis het drukker gekregen.

Wat heeft de school eigenlijk van mij geleerd?

Ik denk altijd eerst goed na, voordat ik iets stoms zeg.

Leven is als fietsen, je moet altijd bewegen om vooruit te komen.

Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet.

Mijn leven is een zooitje, waar blijft die leuke vuilnisman?

Liever rijk leven dan rijk sterven.

Kijk niet zo veel naar mijn verleden, ik leef daar niet meer.

Het leven gaat niet altijd over rozen, maar paardenbloemen zijn ook mooi.

Vanmorgen ging de koffie niet af en wekker was op.

Ik kon de eerste uren vaak niet komen, omdat ik nog een belangrijke droom had.

Ik zal alle docenten een kaartje sturen met de groeten uit Griekenlandt.

Engelse jaarboek quotes:

If you are going to be late, you might as well go grab some breakfast and make it worth it!

Education is important, but big biceps are more important.

Opinions are like mixtapes. I don’t want to hear yours.

It’s hard being a single mother. Especially when you have no children and are a teenage male.

Don’t follow your dreams… Follow my Insta/Facebook/Twitter.

In this photo I’m not wearing pants.

The more I learn, the more I know. The more I know, the more I forget; Why do I learn?

I want to be smart like my father, who wants to become smart.

The more you learn, the more you discover that you do not know anything.

There are 3 types of people. People who can count and people who can not count.

School is recovering from the weekend.

As long as my teacher pretends to be interesting, I pretend to learn hard.

You can never learn less.

I do not understand why you should know tables for mathematics but not chairs.

Training people costs a lot of money, people do not train costs capitals.

School is just like child labor, working works but money Ho.

Look at yourself and not at another, except for a test.

I am never too old to learn, so I will be 1000 years old.

They say that learning is not bad for your health, but I do not take risks.

Be quiet in the classroom, other children also want to sleep.

A teacher helps you solve problems that you would not have had without them at all.

Teachers are like babies: If they do not get enough attention, they start screaming.

Never be proud of your knowledge while you have more to learn.

School is a long break from the holiday.

I am not a nerd, I am only smarter than you.

A mediocre teacher tells, a good teacher explains, the better teacher demonstrates and the best teacher inspires.

Our teacher has no understanding, he constantly asks us.

Dividing is multiplying.

In theory there is no difference between theory and practice, in practice it does.

Maybe I am very intelligent, I just do not know what that means.

A diploma indicates what you have learned, but not what you can do.

The more I learn, the more I know. The more I know, the more I forget: why do I learn?

Teachers call it looking back, we call it teamwork.

Whenever I try to learn, I suddenly see things that fascinate me.

I never do my best at school, otherwise the teachers think I prefer them.

First day at school: 20 pens, 5 pencils, 3 erasers and colored pencils. Last day at school: 1 eraser.

School is like a circus, a different clown every hour.

I’m hungry, I can get a whole teacher.

Getting better grades … can not they bring them?

Every day all those kids go to school, you would almost say that there is something fun to do.

Teachers help you solve problems that you had never had without them.

In the lesson I feel like a lion: I eat, I hang, bored and yawn.

Look at yourself and not at another, except for a test.

If I wanted you to understand it, I’d better explain it.

Whoever goes his own way can not be overtaken by anyone.

Do not wait for a good day, make one!

If you think everything is wrong, think again.

Do not linger in the past. That is over. Do not get stressed from the future. It is not that far yet. Live in the present and enjoy.

It is a pity that school time is only the best time of your life afterwards.

What did the school actually learn from me?

I always think carefully before I say something stupid.

There are only two places in the world where time takes precedence over the job to be done: school and prison

It’s easier to floss with barbed wire than admit you like someone in school.

I said school starts tomorrow. I didn’t say I was going to be there.

School is learning things you don’t want to know, surrounded by people you wish you didn’t know, while working toward a future you don’t know will ever come.

School is one long illness with symptoms that switch every five minutes so you think it’s getting better or worse. But really it’s the same thing for years and years.

As long as algebra is taught in school, there will be prayer in school.

If there were no schools to take the children away from home part of the time, the insane asylums would be filled with mothers.

I go to school, but I never learn what I want to know.

The most important thing we learn at school is the fact that the most important things can’t be learned at school.

When I say I miss school, I mean my friends and the fun. Not the school.

School is practice for future life, practice makes perfect and nobody’s perfect, so why practice?

You can’t learn in school what the world is going to do next year.

In school one learns to ask stupid questions of life.

School means work and work means death. Let’s all go take a nap.

The trouble with school is they give you the answer, then they give you the exam. That’s not life….

In recalling their school years, students mostly remember their teachers, and not the courses they took.

If you think you are too small to be effective, you have never been in bed with a mosquito.

It doesn’t matter that your dream came true if you spent your whole life sleeping.

When I was your age, we didn’t have the Internet in our pants. We didn’t even have the Internet not in our pants. That’s how bad it was.

Life has no remote. Get up and change it yourself.

You will find the key to success under the alarm clock.

If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is.

Success is often the result of taking a misstep in the right direction.

The only place where success comes before work is in the dictionary.

You can only be young once. But you can always be immature.

Success is going from failure to failure without loss of enthusiasm.

You know, I’m sick of following my dreams man. I’m just going to ask where they’re going and hook up with them later.

I didn’t go to college, but if I did, I would’ve taken all my tests at a restaurant, ’cause the customer is always right.

I’ve never studied anything formally. I was excluded from school at the age of 17, so I am an autodidact, which is a word that I have taught myself.

The school of experience will repeat the lesson if you flunked the first time.

Well, I’m not usually one for speeches – Goodbye!

When things go wrong, don’t go with them.

Just remember, you can’t climb the ladder of success with your hands in your pockets.

Dance like nobody is watching, because they are not, they are all checking their phones.